Kezdőlap

Kedvezményezett: Balatonfűzfő Római Katolikus Plébánia

A projekt címe: Közösségfejlesztő tevékenységek megvalósítása Balatonfűzfő térségében

Projekt kezdete: 2018-01-01

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020-01-01

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.7-17-2017-00186

A szerződött támogatás összege: 49 995 145 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

 


 

A projekt tartalmának bemutatása:

A „Közösségfejlesztő tevékenységek megvalósítása Balatonfűzfő térségében” című projekt megvalósítását a Balatonfűzfő Római Katolikus Plébánia és konzorciumi tagként az Balatonfűzfőért Alapítvány vállalja. A Plébánia működése során célul tűzte ki olyan közösségteremtő, közösségépítő kezdeményezések, intézkedések megvalósítását, melyek hozzájárulnak a sikeres, egymás segítésére, támogatására irányuló társadalmi együttélés megvalósításához. Ennek érdekében a Plébánia rendszeresen szervez kulturális, művészeti, ismeretterjesztő és egyéb közösségi eseményeket. A Plébánia kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű személyek társadalmi integrációját elősegítő intézkedések megvalósítására, ezzel egyidőben a befogadó társadalom szemléletének terjesztésére. A projekt keretében megvalósuló programok is e kitűzött célok megvalósulásához járulnak hozzá. A megvalósuló programok - a felhívás célkitűzéseivel összhangban - hozzájárulnak a hátrányos megkülönböztetés és a szegénység csökkentéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség fokozásához és a társadalmi együttélés javításához, a társadalmi szolidaritás céljának eléréséhez. A megvalósított programok eredményeként létrejövő gyakorlati tapasztalatok a későbbiekben is jól alkalmazhatók és egy pozitív értéktartalom nyilvánul meg. A konzorcium tagjai megfelelő tapasztalatokkal rendelkeznek a problémák kezelésében és a programok szervezésében, lebonyolításában, hiszen mindennapjaik során is közösségépítő tevékenységet végeznek. A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg (részletes leírásuk a Szakmai Terv-ben található): 1. A III.1/2 és a III.2/2 főtevékenység minden tevékenységre kiterjedően megvalósul: - „Társadalmi együttélés javítása” (közösségfejlesztés, közösségi tér kialakítása és működtetése, közösségi rendezvények szervezése és lebonyolítása, közösségek formális szervezeti létrehozásának és fejlesztésének elősegítése, hátránykompenzációs tevékenységek) : Közösségi rendezvények szervezése és lebonyolítása – „Családi napok”; „Hagyományőrzés”, „Magyarságtudat”; „Segítők egyhetes tábora”; „Klubnapok” - „Szolgáltatásfejlesztés” (igény- és szükségeletfelmérés, szolgáltatások felülvizsgálata, szolgáltatások kidolgozása/átdolgozása; szolgáltatási rendszer kialakítása, működtetése; szolgáltatások és a szolgáltatási rendszer monitorozása) 2. A III.1-es tevékenységi körből a következő tevékenységek megvalósítását tervezi a pályázó szervezet, illetve konzorcium: - „Célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése”: Tréningek (foglalkozások) megvalósítása – „Önazonosság”, „Nemzethez tartozás”, „”Érzékenyítés” foglalkozások; Engedélyezett képzések megvalósítása – „Segítők képzése” - „Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés”: Információs napok, rendezvények, képzések megvalósítása - „Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, mentálhigiénés szolgáltatások, szenvedélybetegség megelőzése)”: Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása, elsajátításuk segítése érdekében szervezett események megvalósítása – „Városszépítési tevékenység”, „Tematikus hétvégék” A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megvalósításának érdekében szakmai vezetőt alkalmaz, valamint kijelenti, hogy a menedzsment és a szakmai megvalósítói kör mind létszám, mind szakmai képzettség és szakmai tapasztalatok alapján biztosítani tudja a projekt szakmai működtetését és a célcsoporttal való kapcsolattartást és a pénzügyi elszámolások elvégzését. (a szakmai megvalósításban résztvevők önéletrajzát csatoltuk) A projekt során a pályázó az esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontokat érvényesíti: - a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartja - nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki - a szervezet döntéshozói, munkavállalói számára esélyegyenlőségi képzést tart A projekt és a Balatonfűzfői Római Katolikus Plébánia vonatkozásában az alábbi előnyt jelentő szempontok érvényesülnek: - A támogatást igénylő közösségfejlesztési gyakorlattal, valamint ifjúság területén több éves szakmai tapasztalattal rendelkező szervezet. - A felhívás 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek pontjában meghatározott tevékenységek közül a kötelező darabszámon felül további tevékenységet vállal. - A beavatkozások hozzájárulnak az előítéletesség, illetve hátrányos megkülönböztetés mérsékléséhez, az identitás megőrzéséhez, a társadalmi és közösségi szerepvállalás ösztönzéséhez, és a társadalmi részvétel előmozdításához (4 szempont). - "A projektbe bevont célcsoport tagok" minimálisan elvárt célértékének 50 %-ot meghaladó mértékű túlteljesítését vállaljuk. Bevont célcsoport tagok száma: 78

 

image