Kezdőlap

Kedvezményezett: Átányi Református Egyházközség

A projekt címe: Élethosszig tartó tudásvággyal a jövőnkért

Projekt kezdete: 2018.01.01

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.01.01

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.7-17-2017-00268

A szerződött támogatás összege: 49 999 461 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

 


 

A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat keretében megvalósuló programok - a felhívás célkitűzéseivel összhangban - hozzájárulnak a hátrányos megkülönböztetés és a szegénység csökkentéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség fokozásához és a társadalmi együttélés javításához, a társadalmi szolidaritás céljának eléréséhez. A „Élethosszig tartó tudásvággyal a jövőnkért” című projekt megvalósítását az Átányi Református Egyházközség és konzorciumi tagként a Komplex Közhasznú Egyesület vállalja. Az egyház és civil szervezet konzorciumában megvalósítandó projektelemek nagy mértékben elősegítik: - a szociokulturális hátrányok csökkentését, az együttélés javítását, - a szemléletformáláson keresztül a társadalomba való beilleszkedés sikerességét, - a célcsoport esélyeinek növelését, - a szegénységben élők, hátrányos helyzetű személyek felzárkóztatását, - szolgáltatások rendszerré szervezését, - a térségi versenyképes tudást - aktív társadalmi szerepvállalás elősegítését - a helyi közösségek megtartó erejének elősegítését, - és az önkéntesség elterjesztését. A közösségi szerepvállalás, és a közösségépítő tevékenységek hozzájárulnak a civil társadalom hosszú távú megerősödéséhez. A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg (részletes leírásuk a Szakmai Terv-ben található): 1. A III.1/2 és a III.2/2 főtevékenység minden tevékenységre kiterjedően megvalósul: - „Társadalmi együttélés javítása” (közösségfejlesztés, közösségi tér kialakítása és működtetése, közösségi rendezvények szervezése és lebonyolítása, közösségek formális szervezeti létrehozásának és fejlesztésének elősegítése, hátránykompenzációs tevékenységek) - „Szolgáltatásfejlesztés” (igény- és szükségeletfelmérés, szolgáltatások felülvizsgálata, szolgáltatások kidolgozása/átdolgozása; szolgáltatási rendszer kialakítása, működtetése; szolgáltatások és a szolgáltatási rendszer monitorozása) 2. A III.1-es tevékenységi körből a következő tevékenységek megvalósítását tervezi a pályázó szervezet, illetve konzorcium: - „Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés”: Átányi Református Egyházközség az információs napok, rendezvények, képzéseken belül előadásokat tart. „Célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése”: Átányi Református Egyházközség a tréning (foglalkozás) keretében kommunikációs játékokat tart (8-8-8 program 3 témában) - „Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, mentálhigiénés szolgáltatások, szenvedélybetegség megelőzése)”: Átányi Református Egyházközség a prevenciós tevékenységre való felkészítés (képzés, tréning) keretében hátrányos helyzetűek bekapcsolódásával, Szeretethíd segítségnyújtó programot és beszélgetéseket tart. Egy közösség – azaz valódi, működőképes közösséggé – fejlődése sok időt, türelmet, munkát igénylő feladat. Jelen projekt keretében tervezett programok elősegítik ezen cél megvalósulását és egy együttműködő, kreatív közösség alakul ki. A gyakorlati tapasztalatok a későbbiekben is jól alkalmazhatók és egy pozitív értéktartalom nyilvánul meg. A konzorcium tagjai megfelelő tapasztalatokkal rendelkeznek a problémák kezelésében és a programok szervezésében, lebonyolításában, hiszen mindennapjaik során is közösségépítő tevékenységet végeznek. A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megvalósításának érdekében szakmai vezetőt alkalmaz, valamint kijelenti, hogy a menedzsment és a szakmai megvalósítói kör mind létszám, mind szakmai képzettség és szakmai tapasztalatok alapján biztosítani tudja a projekt szakmai működtetését és a célcsoporttal való kapcsolattartást és a pénzügyi elszámolások elvégzését. (a szakmai megvalósításban résztvevők önéletrajzát csatoltuk) A projekt tervezése és megvalósítása alatt a pályázó az esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesíti: - a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartja - nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki - a szervezet döntéshozói, munkavállalói számára esélyegyenlőségi képzést tart.

 

image